Posted on

לקות שמיעה אצל ילדים

חזור

מהי לקות שמיעה אצל ילדים ואיך להתאים מכשירי שמיעה עבורם

את הקבוצה הגדולה של ילדים אפשר לחלק לכמה חלקים, כאשר בחלוקה המתייחסת למערכת השמיעה וההתפתחות שלה יש חלוקה רחבה עוד יותר לתת קבוצות. נהוג לחלק את הקבוצות לילדים עד גיל בית ספר, ילדים בגיל בית ספר יסודי ומתבגרים- בגיל חטיבה ותיכון.

לקות שמיעה אצל ילדים

בין קבוצות אלה משתנים לא רק המאפיינים הפרטיים של הילד, אלא משתנים גם המאפיינים של סביבתו, שמהווים השפעה ישירה גם על יכולת הפרשנות הקולית, עצמתה והניואנסים השונים בה, אם כי גם על היכולת שלו לזהות את מצב כשירותו ומידת שיתוף הפעולה שלו. אלה הם קריטריונים חיוניים ליכולת לאתר בעיה ולאפשר תהליך טיפול.

קבלת טיפול הולם בזמן היא גורם מכריע בהתפתחות השמיעתית-שפתית, והדרך היחידה לאפשר שיקום ושיפור שלהם. ילדים מתמודדים עם מגבלות קליטה ופענוח של הצלילים מעצם הגיל והסביבה בה הם מצויים, מגבלת שמיעה נוספת הופכת את החיים למוגבלים הרבה יותר. העובדה שילדים לא תמיד יודעים לזהות מוגבלות, לבטח לא להתריע בפניה, הופכת את תפקידם של ההורים לחיוני הרבה יותר באיתור הבעיה ומציאת פתרון הולם עבורה.

מאפייני שמיעה אצל ילדים

כשמדברים על תפקוד השמיעה אצל ילדים יש להתייחס למספר משתנים. הראשון הוא השלב ההתפתחותי שבו נמצא הילד ברמה הפיזיולוגית. ביחס למבוגרים למשל, ילדים זקוקים לרמת נשמעות גבוהה יותר של הסיגנל, כאשר מדובר על תפישת משפטים. גם היחס בין עוצמת הסאונד שיש להתייחס אליו אל מול רעשי הרקע צריך להיות טוב יותר על מנת לקבל פרשנות טובה של הדברים. כשהדבר מגיע לזיהוי צלילים, ובמיוחד כשנדרשת יכולת זיהוי של שינויים עדינים במסר השמיעתי, סף הרגישות נמוך יותר אצל ילדים מאצל מבוגרים.

נוסף לאלה יש לקחת בחשבון בכל הנוגע לנושא לקות השמיעה אצל ילדים הוא את סביבת חייו של הילד. כיתת הלימוד היא מבנה שעלול להיות בעייתי מבחינת האקוסטיקה שלו, כך גם מבחינת כמות הרעשים הסביבתיים. הדבר עלול להוות אתגר רציני עבור כאשר מדובר על ילדים שהיכולת שלהם למקד קשב ולבודד מסרים מרכזיים עלולה להיות מוגבלת.

היבט נוסף שיש לקחת בחשבון  הוא מצבו המנטאלי של הילד. בהתאם לשלב ההתפתחות בו הוא נמצא, העולם הסמנטי של ילד מוגבל, ובשונה מהמבוגר שמסוגל לבצע השלמות, גם במקרים שלא שמע כהלכה, או לא הצליח לבודד את הצלילים הנחוצים לו לפירוש המסר, ולהבין את משמעות המסר מתוך הקשרים שהוא יכול לעשות, הילד לעתים מתקשה לעשות כן.

תהליך התאמת מכשיר שמיעה ושיקום

התאמת מכשיר שמיעה הוא תהליך שכולל בניית פרופיל של צרכים של הילד וסביבת חייו, לצד פתרונות ראויים לכך, התאמה של מכשיר שמיעה שמסוגל לספק את המענה הטוב ביותר לקריטריונים של הפרופיל, מדידה ושימוש במכשיר ובחינה מחודשת את הפרופיל שנבנה, התאמתו בפועל וביצוע אדפטציות במידת הצורך.

מכשיר השמיעה צריך לשרת את צרכיו של הילד, תוך התייחסות להיבטים השונים של חייו, הצרכים הפרטיים והחברתיים שלו, וכמובן כחלק מתהליך טיפולי שיקומי שיאפשר מניעה של החמרה ואף שיפור המצב במידת האפשר.

מאמרים מומלצים...