נגישות

תקנון המועדון

1.אודיו-מדיק בע”מ תיקרא להלן: “אודיו-מדיק“.מועדון או כרטיס “Audio Me” ייקראו להלן: “הכרטיס” או “המועדון” בהתאם להקשר.

2. הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

3. ההטבות המנויות בכרטיס יינתנו כנגד הצגתו בלבד.

4. הכרטיס אינו בתוקף ללא שם הלקוח המודפס על-גבי הכרטיס.

5. האחריות למתן השירות, טיבו ואיכותו חלה אך ורק על מכון השמיעה בו הותאם בפועל מכשיר השמיעה.

6. “רכישה” משמעה, רכישת מכשיר/י שמיעה לאחר תקופת הניסיון ללא החזרתם.

7. “מועד מסירת מכשיר/אביזר” – הינו מועד היום הראשון שבו נמסר המכשיר ללקוח בתחילת תקופת הניסיון.

8. אודיו-מדיק רשאית לשנות ו/או לבטל את תנאי הכרטיס/המועדון, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה בהודעה של 60 יום מראש שתפורסם בעיתון יומי אחד בגודל 2 אינטש.

9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו יחולו שינויי רגולציה במדינת ישראל בתחום מכשירי השמיעה ושיקום השמיעה, לרבות לעניין סל הבריאות, אודיו-מדיק תהיה רשאית לשנות ו/או לבטל את תנאי הכרטיס בהתאמה.

10. התנאים בכרטיס זה חלים אך ורק על מכשירי השמיעה במותגי ReSound ו-Starkey.

11. ההטבות בכרטיס זה יינתנו אך ורק במכוני השמיעה הקשורים לאודיו-מדיק ברשימה שאודיו-מדיק תעדכן מדי פעם בפעם.

12. ככל שאודיו-מדיק תהיה קשורה בהסכמים עם קופות ו/או קופות חולים ו/או משרד הבריאות ו/או משרד הביטחון ו/או ביטוח לאומי ו/או כל גוף ציבורי אחר בתחום מכשירי שמיעה ו/או אביזרי שמיעה ו/או בדיקות שמיעה ו/או אבחוני שמיעה, תנאי ההסכמים עם הקופות יגברו על תנאי תקנון זה, ויחליפו אותם. במקרה כזה, מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי לקבל במצטבר את הטבות המועדון וגם את תנאי הקופה, אלא לקבל אך ורק את תנאי הקופה.

13. המחירים הנקובים אינם כוללים אביזרים ו/או פריטים אחרים מסוג כלשהו מלבד מכשירי השמיעה אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב.

14. ההטבות התקפות לכרטיס /מועדון מצורפות כנספח “א” להלן.

15. בהתאם למחירונים הרלבנטיים שיהיו בתוקף בעת מימוש ההטבה ולא בעת קבלת מכשיר השמיעה/אביזר

16. תוקף הכרטיס כנקוב על-גביו או לפי רישומי אודיו-מדיק, לפי המוקדם ובכל מקרה לא יותר מ-4 שנים ממועד הנפקתו.

17.ככל שהכרטיס כולל התייחסות לאחריות למכשירי השמיעה, ולמעט אחריות מורחבת לאבדן מכשיר שמיעה כמפורט בתקנון זה,הרי מבלי לגרוע מסייגי תעודת האחריות שתימסר ללקוח,אחריות זו לא תכלול: אובדן, תקלה ו/או נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או שבר הנובעים משימוש בלתי סביר במכשיר, שבר ו/או נזק ו/או פגם ו/או תקלה הנובעים משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן, תקלה ו/או שבר ו/או פגם ו/או נזק שאינו נובע מפגם בייצור.

18. ככל שתינתן אחריות מיוחדת לאבדן מכשירי שמיעה, אחריות זו תהיה כפופה, בין היתר לתנאים ולהגבלות הבאים:

18.1. לעניין זה “אבדן” לא ייחשב כמקרה של אבדן גמור מחמת נזק שנגרם למכשיר.
18.2. מימוש האחריות של החברה במקרה כזה יהיה במסירת מכשיר שמיעה חלופי ככל הניתן מאותו דגם ללקוח במקום מכשיר השמיעה שאבד כנגד תשלום ההשתתפות העצמית הנקוב בתנאי ההטבה; האחריות לאבדן ניתנת אך ורק למכשיר שניתן במקור ולא למכשיר שניתן במקומו. כלומר, האחריות לאבדן תחול פעם אחת בלבד ולא תחול לגבי אבדן של מכשיר שניתן במקום המכשיר המקורי.
18.3. חישוב תשלום ההשתתפות העצמית יהיה בהתאם מחיר המחירון לפי נמכר המכשיר ללקוח בנטרול כל הנחה ו/או השתתפות ו/או זיכוי ו/או החזר, ולפי מחיר מכשיר אחד.
18.4. תקופת האחריות לאבדן לא תעלה על 12 חודשים או לפי הנקוב בתעודת האחריות לעניין אבדן, לפי המוקדם מבניהם;
18.5. לא ניתן יהיה לקבל כל זיכוי כספי שהוא ו/או כל תמורה אחרת, מלבד מכשיר שמיעה חלופי במקום שזה אבד;
18.6. מכשיר השמיעה החלופי במקום זה שאבד יינתן אך ורק לאחר מתן הצהרה חתומה של הלקוח, בין היתר, על אבדן מכשיר השמיעה, חובת דיווח מיידי לחברה ככל שיימצא ומתן ואישור העברת בעלות לחברה במכשיר שמיעה שאבד ככל שיימצא;
18.7. ככל שהחברה אינה יכולה לתת ללקוח את אותו סוג מכשיר שמיעה שאבד מכל סיבה סבירה (היעדר מלאי, היעדר ייצור וכו’), החברה תיתן ללקוח מכשיר שמיעה חלופי במידת האפשר מאותו סוג ודרגה טכנולוגית.

19. תקפת האחריות לאביזרים ו/או פריטים אחרים מלבד מכשירי השמיעה אינה זהה לתקופת האחריות למכשירי השמיעה אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב.

20. ככל שתנאי הכרטיס מבטיחים נתינת אביזרים ללא תשלום (לרבות אוזנייה מותאמת), הרי שאי החיוב בגין האביזרים יתבצע אך ורק אם נרכש בפועל מכשיר שמיעה ולא הוחזר.

21. לא ניתן יהיה להחזיר ולקבל זיכוי/החזר כספי עבור מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ו/או בהתאם למידות אוזניו של הצרכן.

22. לא ניתן לקבל זיכוי/החזר כספי ו/או שווה ערך ו/או הטבה אחרת עבור כל הטבה שהיא. לדוגמה בלבד, לא ניתן לקבל זיכוי כספי אם מוותרים על אספקת סוללות חינם למשך שנה, לא ניתן לקבל זיכוי כספי עבור בדיקת שמיעה שלא נערכה וכו’.

23. במקרה של החזרת מכשירי שמיעה מכל סיבה שהיא למכון השמיעה, יוחזרו גם במצב תקין, שמיש וטוב אביזרים ו/או סוללות ו/או כל פריט אחר שניתנו, ככל שניתנו, ללא תשלום כחלק מהעסקה. אביזרים ו/או סוללות ו/או כל פריט אחר כאמור שלא הוחזרו ו/או שהוחזרו כשהם לא במצב שמיש וטוב יחויבו בתשלום.

24.לעניין ביצוע תיקונים של מכשיר/י שמיעה של מחזיק כרטיס, הרי שהם יכללו תיקונים בהתאם לשימוש סביר בהתאם לתנאי האחריות (גם אם תוקפה פג). תיקונים אלה לא יכללו, בין היתר, שבר או נזק לגוף המכשיר/ים ו/או מכלליו.

25. ככל שפריטים כאמור בסעיף לעיל לא הוחזרו במצב כאמור, הלקוח ישלם את תמורתם למכון השמיעה.

26. כל הזכויות בעיצוב הכרטיס ו/או כל חומר ויזואלי הקשור בו, שמו,תוכנו, סגנונווהרעיון שייכים לאודיו-מדיק בלבד.

27. נוסח תקנון זה בלשון זכר לנוחות בלבד, והוא מתייחס למחזיק בין אם זכר או נקבה.

נספח “א”
ההטבות שניתנות למחזיק הכרטיס/חבר המועדון
נכון ליולי 2020

• הנחה בגובה 50% למכשיר שני ברכישת זוג מכשירי שמיעה מדרגה 9 או 7 מתוצרת ריסאונד או 2400 או 2000 מתוצרת סטארקי, לאותו מחזיק כרטיס בהתאם למחירון פרטי.

• אחריות מורחבת לאבדן מכשירי שמיעה בתקופה של 12 החודשים הראשונים ממועד המסירה למכשירי שמיעה בדרגות 9, 7 או 5 של ריסאונד או 2400, 2000 ו-1600 של סטארקי. הלקוח יקבל מכשיר שמיעה במקום מכשיר השמיעה שאבד בהתאם למועד האבדן:

– בשלושת החודשים הראשונים ממועד המסירה: השתתפות עצמית של הלקוח לפי 25% ממחיר המכשיר;
– בתשעת החודשים שלאחר מכן: השתתפות עצמית של 40% ממחיר מכשיר השמיעה;

• 3% הנחה נוספת בתשלום מזומן (כולל תשלום אחד בכרטיס אשראי) או עד 24 תשלומים חודשיים שווים וללא ריבית והצמדה בכרטיס אשראי בלבד, ברכישת מכשירי שמיעה.

• מתנה בשווי של עד 450 ₪ (לפי שיקול דעת החברה) ברכישת זוג מכשירי שמיעה מדרגה 9 או 7 מתוצרת ריסאונד או 2400 או 2000 מתוצרת סטארקי לפי מחירון פרטי.

• 10% הנחה על תיקונים למכשירי שמיעה שאינם באחריות.

להתייעצות ללא התחייבות

השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  מצא מכון שמיעה
  קרוב לביתך

  image not found

  לקטלוג
  מכשירי שמיעה

  image not found
    התקשר עכשיו
    צור קשר

  להתייעצות ללא התחייבות השאירו פרטים: